DI's Pensionistforening

 
Foreningens vedtægter samt bestyrelse og øvrige kontakter.

DI's pensionistforening holdt stiftende generalforsamling i DI, mandag den 28. april 2003


Foreningens bestyrelse

Formand: Evy Marian Christensen

                    e-mail: evy.christensen@mail.dk
Næstformand: Niels Peter Ravn Eriksen
Kasserer: Helle Søderberg
Sekretær: Jette Dipo

                    e-mail: jettedipo@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem: Lone Annette Hansen
Bestyrelsesmedlem: Connie Barfoed Jørgensen

Suppleant: Karsten Almosetoft

Suppleant: Svend-Aage Kroman


Revisor: Lill-Ann Colfach

Revisorsuppleant: Annette Dragsdahl


Webmaster: Ole Bastue Jacobsen

                    e-mail: obj@di-pensionist.dk

Hent foreningens vedtægter i pdf-formatet her

Vedtægter for

DI's Pensionistforening

 • 1. Navn, hjemsted og postadresse

Foreningens navn er DI’s Pensionistforening. 

Foreningen anvender også navnet ”DI-Pens”.

Foreningens hjemsted er København.

Foreningen har postadresse hos den til enhver tid værende sekretær.

 

 • 2. Formål

Foreningens formål er at samle personer med tidligere ansættelse i enten DI, Dansk Industri, Industriens Arbejdsgivere, Industrifagene, Industrirådet, Jernets Arbejdsgiverforening, HTS Handel, Transport og Service eller Dansk Byggeri.

 

 • 3. Medlemskab

Optagelse

Som medlemmer kan optages personer, der er afgået fra en af de nævnte organisationer på grund af alder, overgang til efterløn eller førtidspension. Som medlemmer kan også optages DI ansatte, der inden for et tidsrum af 6 måneder vil komme til at opfylde medlemsbetingelserne.

Æresmedlemmer

Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen med 5/6 majoritet af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer er kontingent fri og har ret til at uden stemmeret at deltage i generalforsamlingen, samt i medlemsmøderne. 

 

 • 4. Generalforsamling

Stk. 1.  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2.  Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i perioden 1. april – 30. juni.           

Stk. 3.  Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsrapporten for det forløbne år.
 4. Forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen.
 5. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår.
 6. Valg af formand og 4-5 andre bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
 7. Valg af kritisk revisor samt 1 suppleant for vedkommende.
 8. Eventuelt

Stk. 4.  På generalforsamlingen kan der kun tages beslutning i de på dagsordenen opførte sager. Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsens formand i hænde mindst 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 5.  Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på bestyrelsens foranledning og skal afholdes efter skriftlig anmodning fra mindst 10 medlemmer.

Stk. 6. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de(t) forslag, der har foranlediget dens indkaldelse. Forslag skal fremgå af indvarslingen.

Stk. 7. Indkaldelse til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling skal foretages med mindst 3 ugers varsel og indeholde dagsorden og indkomne forslag. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal tillige ledsages af årsrapporten for det forløbne år. Indkaldelse sker ved brev eller pr. e-mail til hvert enkelt medlem. Den endelige dags­orden for ge­neralforsam­lingen tilstilles medlemmerne mindst 1 uge før denne.

Stk. 8. Beslutninger på en generalforsamling træffes ved simpelt flertal. Ved vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal for vedtagelsen.

Stk. 9. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt gennem et andet medlem. Intet medlem kan dog afgive mere end 3 stemmer.

 

 • 5. Bestyrelse

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand, sekretær og kasserer.

Stk. 2. Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden eller 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

Stk. 4. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme afgørende.

Stk. 5.  Bestyrelsen er ulønnet.

 

 

 • 6. Regnskab.

Stk. 1.  Regnskabet følger kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabsførelsen udføres af DI´s økonomiafdeling og følger DI´s regler for regnskabsførelse.

Stk. 3. Regnskabet påtegnes af den regnskabsansvarlige chef hos DI og revideres af den af generalforsamlingen valgte kritiske revisor. Regnskabet forelægges bestyrelsen til underskrift inden generalforsamlingen.

 

 

 • 7. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden eller i dennes forfald af næstformanden. Den valgte kasserer har under ansvar overfor bestyrelsen fuldmagt til anvisning af bilag.

 

 

 • 8. Kontingent

Stk. 1.  Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for det kommende kalenderår. Kontingentet opkræves af DI og skal indbetales senest den 30. april. Ved foreningens opstart og ved nyindmeldelse dog senest 1 måned efter påkrav. Ved opstart og nyindmeldelse betales fuldt årskontingent.

Stk. 2.  Manglende kontingentbetaling vil efter de nævnte betalingsfrister medføre sletning af medlemskabet.

 

 

 • 9. Varighed og opløsning.

Foreningen kan opløses, hvis det vedtages på en generalforsamling med 2/3 stemmeflertal. Ved opløsning tilfalder foreningens eventuelle formue DI´s Personaleforening.

 

Vedtaget på generalforsamlingen 10. maj 2022

Afløser tidligere vedtægter fra 28. april 2003, 20. april 2009, 2. maj 2011